Motie Gelijke kansen op de arbeidsmarkt van Lijst Borger UNANIEM aangenomen.

Motie Lijst Borger

Onderwerp: Gelijke kansen op de arbeidsmark

Overwegende dat:

Cedris fel tegen het wetsvoorstel Loondispensatie arbeidsbeperkten is.

“Voor de mensen die een aanvulling krijgen, betekent dit dat iemand nooit een volwaardig werknemer wordt”, zegt Cedris-voorzitter Job Cohen, “Hij blijft zijn hele loopbaan gedeeltelijk afhankelijk van een uitkering. Bovendien wordt de uitvoering verlegd van de werkgever naar de kwetsbare werknemer, met een groot risico op schulden.”

Cedris betwist de vermeende aantrekkelijkheid voor werkgevers en komt tot die conclusie op grond van eigen onderzoek. “Hieruit blijkt dat ruim zeventig procent van de werkgevers die werken met loonkostensubsidie geen behoefte heeft aan het nieuwe instrument loondispensatie. Tachtig procent van hen is positief tot zeer positief over het huidige instrument loonkostensubsidie. En ruim zestig procent heeft negatieve verwachtingen van het nieuwe instrument loondispensatie.”

Ook gemeenten zien niets in de plannen van het nieuwe kabinet. “Zij hebben verschillende inhoudelijke bezwaren naar voren gebracht en zien vooralsnog niet in voor welk probleem het voorstel een oplossing zou zijn”.

Vast te stellen dat:

 • De Tweede Kamer de Hoofdlijnennotitie “Loondispensatie arbeidsbeperkten” heeft ontvangen.
 • Dit de aanloop naar een wetswijziging is waarmee de beloning van arbeidsgehandicapten fors zal veranderen.
 • Dit geen loonsubsidie meer is maar een aanvullende uitkering.
 • Brancheorganisatie Cedris een groot tegenstander is van deze nieuwe werkwijze.
 • Deze fragiele groep op deze wijze geen echt loon krijgen.
 • Zij afhankelijk blijven van aanvullende uitkeringen via de gemeenten.
 • Dat zij hun recht verliezen op pensioen.
 • Een eventuele aanvulling vanuit gemeente zal worden geweigerd bij spaargeld en/of werkende partner.
 • Er minder aanspraak is op werkloosheidsuitkering en de arbeidsongeschiktheidsuitkering.
 • Zij slechts loon ontvangen over het productieve deel, óók als dat onder het wettelijk minimumloon zakt.

 

Verzoekt het college:

 • De petitie te ondersteunen zoals deze is opgezet door petitionaris naomidoevendans@hotmail.com en de steun aan haar te betuigen.
 • Als gemeente Brunssum kenbaar te maken dat zij geen voorstander is van dit wetsvoorstel met o.a. het gebruik van #benikhetnietwaard
 • Oproepen om de petitie te ondertekenen https://benikhetnietwaard.petities.nl onder de burgers.
 • Deze motie te sturen naar alle Nederlandse gemeenten en de Regionale Arbeidsmarkt organisaties in Zuid Limburg, met het verzoek tot ondersteuning van de petitie.

 

En overgaan tot de orde van de dag.

Brunssum, Dinsdag 10 april 2018

 

Namens de Fractie van Lijst Borger:

 

 

 

 

Hugo Janssen, Fractievoorzitter Lijst Borger 

 

 

 

Rob Dautzenberg, raadslid Lijst Borger