Lijst Borger vraagt door: NOG OPENSTAAND

Lijst Borger is een actieve en groeiende lokale partij die zich bezighoudt met grote problemen en uitdagingen, maar ook met de kleine irritaties die bij de burgers leven.

Wij informeren u middels deze rubriek over door Brunssummers gesignaleerde problemen en oplossing(en).

Samenvatting:

  1. Stoep Dr. A. Kuijperstraat: Wordt na de vakantie opgelost

  2. Parkeren Prins Hendriklaan: Wordt niet opgelost

  3. Woonplaats Burgemeester: Wordt opgenomen met de Provincie

  4. Overlast Beekstraat-Heidestraat: In behandeling bij Gemeente

  5. Hondepoepbak bij speeltuin Brunssum-Noord: Nieuw

  6. Slechte herbestrating Promenade Centrum: Wordt aan gewerkt

———————————————————————————————————————————-

6. Slechte herbestrating Promenade Centrum:

Ook donderdag 7 juli ontving onze wethouder en lijsttrekker Hugo Janssen een mail met een klacht van ondernemers uit de Kerkstraat. Daar hebben herhaalde graafwerkzaamheden en daarbij behorende herbestrating plaatsgevonden. Maar niet zo netjes, wat voor winkeliers en winkelend publiek storend is. Zie foto’s:

  

Dinsdag 12 juli (netjes op tijd trouwens) was het antwoord van de gemeente: 

De klagers hebben zeker een punt. Vorige week is gestart met het herstel. De herstelploeg is begonnen bij Wiering en zijn vandaag bij Vögele.Het duurt dus nog even voordat ze overal geweest zijn. Klagers moeten nog even (2 a 3 weken) geduld hebben.

WORDT VERVOLGD.

———————————————————————————————————————————-

5. Hondepoepbak bij speeltuin Brunssum-Noord:

Donderdag 7 juli heeft Lijst Borger spreekuur gehad in Brunssum Noord. Mensen hebben zich bij ons gemeld met de klacht dat ze al vanaf 2014 vragen om een extra hondenpoepbak bij de speeltuin. Dit verzoek hebben zij zowel per mail aan de gemeente gesteld als ook in persoonlijk, direct contact. Zonder resultaat.

Lijst Borger heeft 9 juli de betrokken wethouder vriendelijk gevraagd om de hondenpoepbak te laten plaatsen, zeker nu de schoolvakantie er aankomt en de speeltuin weer veel gebruikt gaat worden.

WORDT VERVOLGD.

—————————————————————————————————————-

4. Overlast Beekstraat-Heidestraat:

Bewoners van de Beekstraat-Heidestraat te Brunssum hebben zich met volgende klacht tot Lijst Borger gewend:

Op de parkeerplaats bij het Schutterspark, zijde kinderboerderij-Beekstraat-Heidestraat, staat een houten overkapping waaronder de jeugd bij elkaar kan komen. De buurtbewoners zijn ook voor een trefplaats voor de jeugd.

De laatste tijd echter wordt daar tot in de nacht zoveel kabaal gemaakt dat de nachtrust van de buurtbewoners – waaronder veel ouderen – verstoord wordt. Bewoners verzoeken om enig toezicht om de overlast weg te nemen.

Op 27 juni stelden wij de vraag: Is  het college bekend met deze klacht; zo ja wat heeft u gedaan om de overlast terug te dringen, zo neen welke maatregelen gaat u nemen om de overlast te beperken?

Op 12 juli kwam het antwoord van het college (kort samengevat): Het college is niet bekend met de klacht. Wij (= de gemeente) zullen samen met de politie een onderzoek instellen om te kijken hoe ernstig het is. Wij zullen handelen naar de uitkomst van dat onderzoek.

Hoelang gaat dit duren? We houden u op de hoogte!

WORDT VERVOLGD.

—————————————————————————————————————–

3. Woonplaats Burgemeester:

Van burgers wordt verwacht dat ze zich aan de regels houden. Bestuurders des te meer; ze hebben een voorbeeldfunctie. 

Een burgemeester is verplicht te wonen in de gemeente die hij/zij vertegenwoordigt. Zo is het in de regels vastgelegd. Tot voor kort was er – zover ons bekend – de mogelijkheid dat de Gemeenteraad formeel maximaal 1 jaar ontheffing mag geven, gevolg door maximaal nog 1 jaar door de gouverneur van de Provincie. Onze burgemeester is na ruim 3 jaar nog steeds woonachtig buiten Brunssum. 

Er kwam een circulaire met nieuwe regels, maar die maakte het er niet duidelijker op. Dus stelde Lijst Borger in februari vragen. Ondanks herhaalde verzoeken aan de griffie van de gemeente bleven de antwoorden uit. Ten einde raad heeft Lijst Borger daarom, na 4 maanden, officiele vragen gesteld aan het college.

Verkort weergegeven luiden onze vragen: Hoe lang loopt zo’n ontheffing voor een burgemeester? Geeft de raad deze ontheffing en hoe wordt dat officieel gemaakt? Hoe wordt de door een gouverneur gegeven verlening vastgelegd? Krijgt de burgemeester een vergoeding voor het huren van een appartement in Brunssum?

 

Na vergeefse pogingen om duidelijkheid te verkrijgen heeft Lijst Borger uiteindelijk een brief gestuurd naar het College (de burgemeester en de wethouders) en de Raadsleden.

Kort samengevat:

Februari 2016: navraag naar de woonplicht van onze burgemeester. Juni 2016: artikel 43 vragen bij gebrek aan een duidelijk antwoord.

Eigen onderzoek: De burgemeester valt onder de Gemeentewet 2011. Ontheffing van de woonplicht (wonen in de gemeente waarvan je burgemester bent) moet via een raadsbesluit. Dit is niet gebeurd. Conclusie: Artikel 71 van de Gemeentewet 2011 is overtreden. Daar staat echter geen sanctie op.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bevestigen onze conclusie.

Aangezien de burgemeester aangeeft dat de Provincie de gang van zaken goedkeurt, wil Lijst Borger op korte termijn een onderhoud met de Provincie aangezien wij ons niet kunnen voorstellen dat de Provincie adviseert de Gemeentewet niet na te leven.

WORDT VERVOLGD.

—————————————————————————————————————–

2. Parkeren Prins Hendriklaan: WORDT NIET OPGELOST.

Op ons spreekuur afgelopen 2 juni overhandigden buurtbewoners van het appartementecomplex Trivium ons een dossier waaruit blijkt dat de volgende problemen al geruime tijd aangekaart worden bij de gemeente. Samengevat:

Vrachtwagens parkeren op de parkeerstrook Prins Hendriklaan tot Heugerstraat. Overlast doet zich voor door geluidsoverlast, stankoverlast, bestuurders doen hun behoefte in de struiken, onveiligheidsgevoel inzake tankauto’s met onbekende vloeistoffen.

Regelmatig wordt de gemeente en/of diens handhavers aangesproken over de problemen om tot een oplossing te komen:

2a –  6 juni 2016 heeft Lijst Borger het college van B&W hierover officieel vragen gesteld om dit op te lossen. Reactie 20 september van de Directeur dienst Beleid en Strategie (kort samengevat): Aanwijzingsbesluit 30-101990 inzake aangewezen parkeer plekken is onverkort geldend. Incidenteel ontvangt de gemeente nog klachten over het parkeren van vrachtwagens. In die gevallen wordt contact opgenomen met de betreffende chauffeur en worden de klachten opgelost. Wij zien geen aanleiding om de parkeerplaats aan de Prins Hendriklaan te verwijderen van de lijst van plekken waar het is toegestaan om grote voertuigen te parkeren.

2b – 30 oktober 2016 is per email als volgt geklaagd (kort samengevat): Ik wil u – coördinator verkeer e.d. – het volgende onder Uw aandacht brengen. Vanuit onze woningen, zittende in de woonkamer kijken wij tegen geparkeerde grote voertuigen aan. Bijgaande foto werd heden middag gemaakt. …

zo te zien wonen wij niet meer in het Centrum maar op het industrie terrein van Brunssum.

2c – 20 november 2016 was de ingediende klacht als volgt (kort samengevat): In Uw brief, kenmerk 689892, schrijft U dat er eerst sprake moet zijn van het constateren van een overtreding alvorens op te treden. Maar, wordt er wel gecontroleerd? Nu staan er twee voertuigen, trekker met oplegger, geparkeerd, buiten de zone als aangegeven in het besluit van B en W t.h.v.gemeenschapshuis Concordia.

Het is jammer dat Uw ambtenaren deze overtredingen niet constateren en niet handhavend optreden. Iedere dag constateren wij overtredingen. Wij verwachten van U antwoord wat uw verdere beleid in deze gaat gaat worden .

2d – 2 december 2016 speelde het volgende (kort samengevat): Medebewoners hadden de afgelopen nacht veel overlast van een geparkeerde vrachtauto voor onze deuren: Na middernacht werd de koelinstallatie van de vrachtauto aangezet, wat de bewoners in hun slaap stoorde. De politie werd erbij gehaald die zorgde dat de overlast stopte. Een voorbeeld van de overlast van geparkeerde vrachtauto’s.

 

EN NU, GEMEENTE?

———————————————————————————————————————————-

1. Stoep Dr. A. Kuijperstraat:

Tijdens een bijeenkomst in ’t Barbarahoes op donderdag 12 mei informeerde een van de bezoekers ons dat de stoep bij de huisnummers 74 tot en met 80 slecht teruggeplaatst is na de werkzaamheden aldaar. De opmerking werd uitgezet bij de gemeente en leverde het volgende antwoord op (verkort):

Enexis is inderdaad bezig met het saneren van de gasleidingen. Na het leggen van de gasleiding wordt het trottoir tijdelijk herstraat en enkele dagen er na komt de stratenmaker het trottoir goed leggen. Dan heeft deze een hele dag werk.  
In dit geval zal Beheer (red.: de gemeente) na de bouwvak starten met het hele trottoir te vernieuwen. Dit was reeds afgestemd met Enexis.

  

WORDT VERVOLGD.