Brunssum en Landgraaf kiezen voor gemeenschappelijke bestuursdienst

De gemeenteraden van Landgraaf en Brunssum hebben op 17 december 2013 in een gelijktijdige raadsvergadering ieder ingestemd met het voorstel om te komen tot een gemeenschappelijke bestuursdienst Brunssum-Landgraaf. Deze ambtelijke fusie zal in 2014 worden voorbereid en zal naar verwachting op 1 januari 2015 operationeel zijn. Bestuurlijk blijven de beide gemeenten zelfstandig. Voor de burger verandert er in de dienstverlening niets.
 
Aanleiding voor de ambtelijke fusie was het plan van beide gemeenten om intensiever met elkaar te gaan samenwerken. Gemeenten moeten meer dan ooit een goede balans vinden tussen bestuurlijke zelfstandigheid en schaalgrootte van organiseren, kwaliteit en efficiency. Dit is nodig omdat zij steeds meer taken met (relatief) minder geld moeten gaan verrichten. Door de voorgestelde gehele ambtelijke fusie en dus een grotere schaal van organiseren, worden mogelijkheden geschapen om kosten te besparen, zonder dat dit ten koste gaat van de dienstverlening aan de burger, de lokale identiteit en de bestuurlijke zelfstandigheid.
 
Brunssum en Landgraaf kiezen voor elkaar als partner, omdat de gemeenten aan elkaar grenzen en elkaar met hun verschillen en overeenkomsten goed aan vullen. Bovendien staan ze voor dezelfde landelijke ontwikkelingen. Ook hebben de gemeenten vergelijkbare doelstellingen met de regionale positionering, zowel binnen Parkstad Limburg als daarbuiten. Beide gemeenten bieden met elkaar een aantrekkelijk woonklimaat en zijn in toeristisch-recreatief opzicht van belang voor Parkstad en Zuid-Limburg.
 
Bestuurlijke zelfstandigheid.
Ongeacht de ambtelijke samenwerking blijven de beide gemeenten in politiek en bestuurlijk opzicht zelfstandig: de bevoegdheid ten aanzien van beleid blijft volledig bij de gemeenteraden. De colleges van B&W van Landgraaf en Brunssum zullen vanwege de ambtelijke fusie een gemeenschappelijke regeling treffen op grond van de WGR.
De burger kan voor alle dienstverlening bij zijn/haar eigen gemeente terecht.